Osteopatiskt omhändertagande

Resonemang, förhållningssätt och principer:

En osteopat strävar mot ett helhetsperspektiv, vilket innebär att en patients sökorsak bedöms både baserat på den symtomgivande vävnaden/rörelseorganet och med hänsyn till eventuell bristande funktion i kroppens övriga rörelseorgan

Osteopatiskt patientbemötande

En osteopatisk behandling är patientcentrerad och utgår ifrån varje persons individuella förutsättning och behov.

Osteopatiskt förhållningssätt till hälsa

Det osteopatiska förhållningssättet ser till alla aspekter av hälsa och syftar till att underlätta kroppens förmåga att läka, huvudsakligen genom manuell behandling.